新加坡剧

想飞的钢琴少年_91y-银商-上下

集结号-安全-上分银商人

正在播放:正片

切换线路>

想飞的钢琴少年_91y-银商-上下

正片

У԰  91代理商客服中心  2016 

播放地址

mgtv

mgtv

剧情介绍

彩索身轻长趁燕,想飞红窗睡重不闻莺。困人天气近清明。###cǎi suǒ shēn qīng zhǎng chèn yàn ,想飞hóng chuāng shuì zhòng bú wén yīng 。kùn rén tiān qì jìn qīng míng 。

柔条不学丁香结,琴少矮树仍参茉莉栽。安得方盆载幽植,琴少道人随处作香材。###róu tiáo bú xué dīng xiāng jié ,ǎi shù réng cān mò lì zāi 。ān dé fāng pén zǎi yōu zhí ,dào rén suí chù zuò xiāng cái 。休赋惜春诗。留春住 、想飞说与人知。一年已负东风瘦,想飞说愁说恨 ,数期数刻 ,只望归时。###xiū fù xī chūn shī  。liú chūn zhù 、shuō yǔ rén zhī 。yī nián yǐ fù dōng fēng shòu ,shuō chóu shuō hèn ,shù qī shù kè ,zhī wàng guī shí 。

想飞的钢琴少年_91y-银商-上下

莫怪杜鹃啼。真个也、琴少唤得人归。归来休恨花开了,琴少梁间燕子,且教知道,人也双飞。###mò guài dù juān tí 。zhēn gè yě 、huàn dé rén guī 。guī lái xiū hèn huā kāi le ,liáng jiān yàn zǐ ,qiě jiāo zhī dào ,rén yě shuāng fēi 。独自上层楼,想飞楼外青山远。望以斜阳欲尽时,想飞不见西飞雁。###dú zì shàng céng lóu ,lóu wài qīng shān yuǎn 。wàng yǐ xié yáng yù jìn shí ,bú jiàn xī fēi yàn 。独自下层楼,琴少楼下蛩声怨。待到黄昏月上时,琴少依旧柔肠断。###dú zì xià céng lóu  ,lóu xià qióng shēng yuàn 。dài dào huáng hūn yuè shàng shí ,yī jiù róu cháng duàn 。

想飞的钢琴少年_91y-银商-上下

门前杨柳绿成阴 。翠坞笼香径自深。迟日暖熏芳草眼,想飞好风轻撼落花心。###mén qián yáng liǔ lǜ chéng yīn  。cuì wù lóng xiāng jìng zì shēn 。chí rì nuǎn xūn fāng cǎo yǎn ,想飞hǎo fēng qīng hàn luò huā xīn 。无多春恨莺难语,琴少最晚朝眠蝶易寻。惟有狂醒不相贷,琴少酿成憔悴到如今。###wú duō chūn hèn yīng nán yǔ ,zuì wǎn cháo mián dié yì xún 。wéi yǒu kuáng xǐng bú xiàng dài ,niàng chéng qiáo cuì dào rú jīn 。

想飞的钢琴少年_91y-银商-上下

坠红轻,想飞浓绿润,想飞深院又春晚 。睡起厌厌,无语小妆懒。可堪三月风光,五更魂梦,又都被、杜鹃催攒。###zhuì hóng qīng ,nóng lǜ rùn ,shēn yuàn yòu chūn wǎn 。shuì qǐ yàn yàn ,wú yǔ xiǎo zhuāng lǎn 。kě kān sān yuè fēng guāng ,wǔ gèng hún mèng ,yòu dōu bèi 、dù juān cuī zǎn 。

怎消遣。人道愁与春归,琴少春归愁未断。闲倚银屏,琴少羞怕泪痕满。断肠沈水重熏,瑶琴闲理,奈依旧 、夜寒人远。###zěn xiāo qiǎn  。rén dào chóu yǔ chūn guī ,chūn guī chóu wèi duàn 。xián yǐ yín píng ,xiū pà lèi hén mǎn 。duàn cháng shěn shuǐ zhòng xūn ,yáo qín xián lǐ ,nài yī jiù 、yè hán rén yuǎn 。谁识清凉意思,想飞珊瑚枕冷先知。秋光预若借些儿。剩催金粟闹,想飞纱魄好扬辉。###shuí shí qīng liáng yì sī ,shān hú zhěn lěng xiān zhī 。qiū guāng yù ruò jiè xiē ér  。shèng cuī jīn sù nào ,shā pò hǎo yáng huī 。

雅淡精神 ,琴少铅黄未洗,琴少犹带残妆。春艳一枝 ,鹅儿颜色,染就纤裳。###yǎ dàn jīng shén ,qiān huáng wèi xǐ  ,yóu dài cán zhuāng 。chūn yàn yī zhī ,é ér yán sè ,rǎn jiù xiān shang 。月移影转南窗。特地送、想飞些儿暗香。宿酒初醒,想飞这般滋味,梦断池塘。###yuè yí yǐng zhuǎn nán chuāng 。tè dì sòng 、xiē ér àn xiāng 。xiǔ jiǔ chū xǐng ,zhè bān zī wèi ,mèng duàn chí táng 。

客里惊嗟又岁除。萧萧寒雨滴茅庐。山深溪转泉声碎,琴少夜永风摇烛影孤。###kè lǐ jīng jiē yòu suì chú 。xiāo xiāo hán yǔ dī máo lú 。shān shēn xī zhuǎn quán shēng suì ,琴少yè yǒng fēng yáo zhú yǐng gū 。冷甚只多烧木叶,想飞诗成无处写桃符 。强酬节物聊清酌,想飞今岁屠苏自取疏。###lěng shèn zhī duō shāo mù yè ,shī chéng wú chù xiě táo fú 。qiáng chóu jiē wù liáo qīng zhuó ,jīn suì tú sū zì qǔ shū 。

返回首页返回顶部